STITCH STYLE GAYA

FI & SE CH & HE W-19

'Gaya'


DOB: 06.04.2018

BREEDER: Vera Yarovaya

PEDIGREE